Hàng 1000 mẫu ZiPPO tại ZiPPO Hồ Chí Minh – Đại diện ZiPPO Việt Nam